[<< wiktionary] notkon
== Finnish ==


=== Noun ===
notkon

Genitive singular   form of notko.