[<< wiktionary] wild goose chase
== English ==


=== Noun ===
wild goose chase (plural wild goose chases)

Alternative spelling of wild-goose chase