[<< wiktionary] metanoias
== English ==


=== Noun ===
metanoias

plural of metanoia


=== Anagrams ===
anatomies, anatomise


== Portuguese ==


=== Noun ===
metanoias

plural of metanoia