[<< wiktionary] subdural hematomas
== English ==


=== Noun ===
subdural hematomas

plural of subdural hematoma