[<< wiktionary] apoyándote
== Spanish ==


=== Verb ===
apoyándote

Compound of the adverbial present participle of apoyar, apoyando and the  pronoun te.