[<< wiktionary] ensimismamiento
== Spanish ==


=== Noun ===
ensimismamiento m (plural ensimismamientos)

self-absorption


==== Related terms ====
ensimismarse