[<< wiktionary] loppuheitto
== Finnish ==


=== Etymology ===
loppu +‎ heitto


=== Noun ===
loppuheitto

(linguistics) apocope


==== Declension ====


==== Synonyms ====
apokopee


==== Hyponyms ====
heittyminen


==== Related terms ====
sisäheitto
takaheitto
tavuheitto