[<< wiktionary] 暫時
== Chinese ==


=== Pronunciation ===


=== Adjective ===
暫時

temporary
一切都是暫時的。 / 一切都是暂时的。  ―  Yīqiè dōu shì zànshí de.  ―  Everything is temporary.


==== Synonyms ====
短暫/短暂 (duǎnzàn)
臨時/临时 (línshí)


==== Antonyms ====
長久/长久 (chángjiǔ)
永久 (yǒngjiǔ)
永遠/永远 (yǒngyuǎn)


=== Adverb ===
暫時

temporarily
for the time being; for now


==== Synonyms ====
(for the time being):


== Japanese ==


=== Noun ===
暫(ざん)時(じ) • (zanji) 

(for a) short while


== Korean ==


=== Noun ===
暫時 • (jamsi) (hangeul 잠시)

Hanja form? of 잠시 (“a moment, a short time”).