[<< wiktionary] անգլոսաքսոներեն
== Armenian ==


=== Alternative forms ===
անգլո-սաքսոներեն (anglo-sakʿsoneren)


=== Etymology ===
անգլոսաքսոն (anglosakʿson) +‎ -երեն (-eren)


=== Noun ===
անգլոսաքսոներեն • (anglosakʿsoneren) (traditional orthography spelling անգլոսաքսոներէն)

Old English, Anglo-Saxon (language)


==== Declension ====


==== Synonyms ====
հին անգլերեն (hin angleren)


=== Adverb ===
անգլոսաքսոներեն • (anglosakʿsoneren) (traditional orthography spelling անգլոսաքսոներէն)

in Old English, in Anglo-Saxon


=== Adjective ===
անգլոսաքսոներեն • (anglosakʿsoneren) (traditional orthography spelling անգլոսաքսոներէն)

Old English, Anglo-Saxon (of or pertaining to the language)


==== Declension ====


=== References ===
Barsełyan, Hovhannes (1973) , “անգլոսաքսոներեն”, in Hayeren ułłagrakan-ułłaxosakan, terminabanakan baṙaran [Armenian Orthographic–Orthoepic Terminological Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Luys, page 54c