[<< wiktionary] xenogamie
== Italian ==


=== Noun ===
xenogamie f

plural of xenogamia