[<< wikipedia] Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng (làng Dục Tú, Từ Sơn, Bắc Ninh, 6 May 1912 – 25 July 1960) was a Vietnamese revolutionary, writer and playwright. He joined the independence movement at a young age and held positions in the cultural apparatus of the North Vietnam state.. ...In 1996 he was posthumously awarded the Hồ Chí Minh Prize for Literature and Art.


== Works ==


=== Novels ===
vi:Đêm hội Long Trì (1942)
An Tư công chúa (1944)
Truyện Anh Lục (1955)
Bốn năm sau (1959)
Sống mãi với Thủ Đô (1961)
Lá cờ thêu sáu chữ vàng


=== Plays ===
vi:Vũ Như Tô (1943)
vi:Cột đồng Mã Viện (1944)
Bắc Sơn (1946)
Những người ở lại (1948)
Anh Sơ đầu quân (tập kịch, 1949)
Lũy hoa (1960)


== References ==