[<< wikibooks] Pinyin/Reduction
xiahjiahng; jiahngdi