[<< wikibooks] Pinyin/Earth's core
Earth's core is the central part of the Earth.
dihher shih Dihqiur de zhongxin buhfehn.