[<< wikibooks] Pinyin/North Korea tests rocket engine successfully (2016-09-20)
Search Pinyin North Korea
Search Pinyin Korea
Search Pinyin rocket 
Search Pinyin engine 

North Korea has carried out a successful ground test of a new rocket engine to launch satellites, according to reports.
Chaorxian chernggong jihnxirng yuhnzaih weihxing d xinxirng huoojiahn engine d dihmiahn shihyahn, juh baohdaao.