[<< wikibooks] Pinyin/Bullet
A bullet is a small metal object that is fired from a gun.
ziidahn shih corng qiang fasheh d xiaao d jinshuu wuhtii.