[<< wikibooks] Pinyin/World's Second-largest Diamond (2015-11-19)
Search Pinyin world
Search Pinyin diamond

The world's second-largest gem quality diamond has been discovered in Botswana, the Lucara Diamond firm says.
Lucara Zuahnshir gongsi shuo, Botswana faxiahn shihjieh dih-2 dah baaoshir zhihliahng d zuahnshir.