[<< wikibooks] Pinyin/Barley
See also
Barley is a kind of main food and feeding crop. It is also a main ingredient for the brewing of beer. Barley is the fifth largest cultivated grain in the world. It has a plantation area of approximately 530,000km2.
dahmaih shì 1-zhǒng zhǔyào d liángshí hé sìliào zuòwù. Tā yěshì niàngzào píjiǔ de zhǔyào yuánliào. Dàmài shì shìjiè shàng dì-5 dà gēngzuò gǔwù. Tā de zhòngzhí miànjī yuē 530,000km2.