[<< wikibooks] Pinyin/Business
Business refers to the economic activities using currency as a medium for exchange in order to achieve the circulation of commodities. Modern business is divided into electronic commerce, which greatly improves the efficiency of trade.
Shāngyè zhǐ yǐ huòbì wéi méijiè jìnxíng jiāohuàn cóng'ér shíxiàn shāngpǐn de liútōng de jīngjì huódòng. Xiàndài de shāngyè yòu fēnwéi diànzǐ shāngyè, jídà tígāole màoyì de xiàolǜ.