[<< wikibooks] Pinyin/Dengue
See also
Dengue is transmitted by the bite of a mosquito infected with one of the four dengue virus serotypes. It is a febrile illness that affects infants, young children and adults with symptoms appearing 3-14 days after the infective bite.
Dengue yóu gǎnrǎnle 4 zhǒng Dengue bìngdú xuèqīng lèixíng zhōng yīzhǒng bìngdú de wénzi dīngyǎo suǒ chuánbō. Dengue shì yīzhǒng fārèxìng jíbìng, yǐngxiǎng yīng'ér, yòu'ér hé chéngrén, zài shòu gǎnrǎn de wénzi dīngyǎo zhīhòu 3-14 tiān chūxiàn zhèngzhuàng.

Dengue is not transmitted directly from person-to-person and symptoms range from mild fever, to incapacitating high fever, with severe headache, pain behind the eyes, muscle and joint pain, and rash. There is no vaccine or any specific medicine to treat dengue. People who have dengue fever should rest and drink plenty of fluids.
Dengue bùhuì rén-chuán-rén, zhèngzhuàng cóng qīngdù fārè dào shǐ rén sàngshī nénglì de gāorè, bìngqiě yǒu yánzhòng tóutòng, yǎnqiú hòu téngtòng, jīròu hé guānjié tòng yǐjí hóngzhěn. Xiànshí méiyǒu rènhé yìmiáo huò tèxiào yàowù zhìliáo dengue, huànzhě yào xiūxí hé duō hē yètǐ.

Severe dengue (also known as dengue haemorrhagic fever) is characterized by fever, abdominal pain, persistent vomiting, bleeding and breathing difficulty and is a potentially lethal complication, affecting mainly children. Early clinical diagnosis and careful clinical management by trained physicians and nurses increase survival of patients.
Yánzhòng dengue, yě jiàozuò dengue chūxuèrè, jùyǒu fārè, fùtòng, chíxù ǒutù, chūxuè hé hūxī kùnnán, shì qiánzài de zhìmìng bìngfāzhèng, zhǔyào yǐngxiǎng értóng. Yóu yǒu jīngyàn de yīshēng hé hùshì jìnxíng zǎoqī línchuáng zhěnduàn hé rènzhēn de línchuáng guǎnlǐ, kě tígāo huànzhě cúnhuólǜ.