[<< wikibooks] Traditional Chinese Medicine/Formulations That Treat Abscesses And Sores
Formulations that treat abscesses and sores have been classified as follows:


== External Abscesses And Sores ==
Xian Fang Huo Ming Yin (Sublime Formula for Sustaining Life)
Zhen Ren Huo Ming Yin (True Man's Decoction to Revitalize Life)
Huo Ming Yin (Revitalize Life Decoction)
Lian Qiao Bai Du San (Forsythia Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Niu Bang Jie Ji Tang (Arctium Decoction to Release the Muscle Layer)
Jing Fang Bai Du San (Schizonepeta and Saposhnikovia Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Jing Fang Bai Du San (Schizonepeta and Saposhnikovia Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Jing Fang Bai Du San (Schizonepeta and Saposhnikovia Powder to Overcome Pathogenic Influences)
Wu Wei Xiao Du Yin (Five-Ingredient Decoction to Eliminate Toxins)
Yin Hua Jie Du Tang (Honeysuckle Decoction to Relieve Toxicity)
Shi Wei Bai Du Tang (Ten-Ingredient Decoction to Overcome Pathogenic Influences)
Bai Du Tang (Overcome Pathogenic Influences Decoction)
Si Miao Yong An Tang (Four-Valiant Decoction for Well-Being)
Wu Shen Tang (Five-Miracle Decoction)
Shen Xiao Tua Li San (Miraculous Powder for Supporting the Interior)
Zi Cao Gen Mu Li Tang (Arnebia and Oyster Shell Decoction)
Xi Huang Wan (Cattle Gallstone Pill)
Xing Xiao Wan (Awake and Disperse Pill)
Chan Su Wan (Toad Venom Pill)
Hai Zao Yu Hu Tang (Sargassum Decoction for the Jade Flask)
Xiao Lua Wan (Reduce Scrofula Pill)
San Zhong Kui Jian Tang (Disperse the Swelling and Break the Hardness Decoction)
San Zhong Kui Jian Tang (Disperse the Swelling and Break the Hardness Decoction)
Xiao San Tang Yi Hao (Dissolve and Disperse Decoction Formula One)
Xiao San Tang Er Hao (Dissolve and Disperse Decoction Formula Two)
Shi Liu Wei Liu Qi Yin (Sixteen-Ingredient Decoction to Flow Qi)
Shi Liu Wei Liu Qi Yin (Sixteen-Ingredient Decoction to Flow Qi)
Tou Nong San (Discharge Pus Powder)
Tuo Li Tou Nong Tang (Drain the Interior and Discharge Pus Decoction)
Pai Nong San (Drain the Pus Powder)
Qian Jin Nei Tuo San (Drain the Interior Powder Worthy of a Thousand Gold)
Tuo Li Xiao Du Yin (Drain the Interior and Detoxify Decoction)
Tuo Li Xiao Du Yin (Drain the Interior and Detoxify Decoction)
Nei Bu Huang Qi Tang (Tonify the Interior Decoction with Astragalus)
Yang He Tang (Yang-Heartening Decoction)
Zhong He Tang (Middle-Heartening Decoction)
Xiao Jin Dan (Minor Gold Special Pill)


== Internal Abscesses And Sores ==
Wei Jing Tang (Reed Decoction)
Da Huang Mu Dan Tang (Rhubarb and Moutan Decoction)
Qing Chang Yin (Clear the Intestines Drink)
Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San (Coicis, Prepared Aconite, and Patrinia Powder)
Yi Yi Ren Tang (Coicis Decoction)back to:

Classification Of PrescriptionsReference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6