[<< wikibooks] Traditional Chinese Medicine/Downward Draining Prescriptions
Downward-draining prescriptions have been classified as follows:


== Cold Purgatives ==
Da Cheng Qi Tang (Major Order the Qi Decoction)
Fu Fang Da Cheng Qi Tang (Revised Major Order the Qi Decoction)
Jia Jian Cheng Qi Tang (Modified Order the Qi Decoction)
Xiao Cheng Qi Tang (Minor Order the Qi Decoction)
Tiao Wei Cheng Qi Tang (Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction)
Da Xian Xiong Tang (Major Sinking into the Chest Decoction)
Da Xian Xiong Wan (Major Sinking into the Chest Pill)
Yi Zi Tang (Yi Word Decoction)
Qing Chang Tang (Clear the Intestines Decoction)


== Warm Purgatives ==
Da Huang Fu Zi Tang (Rhubarb and Prepared Aconite Decoction)
Wen Pi Tang (Warm the Spleen Decoction)
San Wu Bei Ji Wan (Three-Substance Pill for Emergencies)
San Wu Bai San (Three-Substance White Powder)


== Moist Laxatives ==
Ma Zi Ren Wan (Hemp Seed Pill)
Wu Ren Wan (Five-Seed Pill)
Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill)
Run Chang Wan (Moisten the Intestines Pill)
Ma Zi Run Chang Wan (Hemp Seed Pill to Moisten the Intestines)
Ji Chuan Jian (Benefit the River [Flow] Decoction)


== Harsh Expellants (Cathartics) ==
Shi Zao Tang (Ten-Jujube Decoction)
Kong Xian Dan (Control Mucus Special Pill)
Zhou Che Wan (Vessel and Vehicle Pill)
Shu Zao Yin Zi (Spread and Unblock Decoction)


== Purgative and Tonic Formulas ==
Huang Long Tang (Yellow Dragon Decoction)
Xin Jia Huang Long Tang (Newly-Augmented Yellow Dragon Decoction)
Zeng Ye Cheng Qi Tang (Increase the Fluids and Order the Qi Decoction)
Cheng Qi Yang Ying Tang (Order the Qi and Nourish the Nutritive Qi Decoction)back to:

Classification Of PrescriptionsReference: John K Chen and Tina Chen: "Chinese Herbal Formulas and Applications". Art of Medicine Press Inc. 2009. ISBN-10: 0-9740635-7-6