[<< wikibooks] Traditional Chinese Medicine/Clearing Away Heat And Dispelling Dampness
Gan Lu Xiao Du Dan
San Ren Tang
Xuan Bi Tang
Yi Yi Ren Tang
Ku Shen Tangback to :

Formula Design